Zl�nsk� den�k

Datum vložení: 29.04.2011 • 

Zast?elili ?�i za�iva upálili ?�ty?iadvacet lidí. Oba v ten den p?išli o své nejbli�ší. Bo�ena HúšÅ¥ová o bratra, bratrance a strýce, Stanislav Mach? o nejstaršího bratra.

Nezapomenutelná hr?za

I kdy� tomu bude v úterý 19. dubna ji� šestašedesát let, oba na tyto tragické události stále vzpomínají se  slzami v o?�ích. Oba si v ned?li 17. dubna p?išli spole?�n? s ostatními tuto tragédii p?ipomenout k pomníku na Ploštin? a uctít tak památku t?ch, kte?í ?ád?ní n?meckých voják? nep?e�ili.

Dnes ji� dvaaosmdesátileté Bo�en? HúšÅ¥ové bylo v onen osudný den šestnáct let. Se svou rodinou bydlela nedaleko osady Ploština.

„Bylo po ob?d?, kdy� k nám p?ib?hla spojka, �orologi replica e na Ploštinu jdou vojáci. Hned jsme proto za?�ali uklízet vše, co po partyzánech zbylo. Otec den p?ed tím zabil krávu, aby je nasytil. Zbylé maso jsme balili do pytl? a zakopávali jej. Na to jsme dávali hn?j, aby nebylo nic poznat. Jen�e psi všechno vy?�muchali,“ vypráv?la paní HúšÅ¥ová.

Stanislav Mach? byl zrovna v té chvíli ve škole. Bylo mu tehdy dev?t let. „Vid?l jsem vojenská auta a za?�al jsem tušit, �e je zle,“ vypráv?l p?tasedmdesátiletý mu�. Všichni si mysleli, �e kdy� N?mci nic nenajdou, tak zase odejdou. Že jde o zradu, je prý v?bec nenapadlo. „Já N?mc?m tvrdila, �e partyzány jsem v?bec nevid?la,“ sd?lila Bo�ena HúšÅ¥ová.

Byl u doktora, zachránil si �ivot

Jenom�e pak prý p?išli zrádci a prstem ukazovali na konkrétní domy a lidi. „Cht?li dostat otce �ivého. Za?�ali nás bít,“ vzpomínala Bo�ena HúšÅ¥ová.

Její nevlastní matka byla tehdy osm dní po porodu. „Zbili ji do krve. To byla prost? hr?za, a to dít? jí vzali. Tak jsem toho vojáka prosila, aby mi to malé dali, ale dostala jsem ránu. Po?ád k?i?�eli, kde je otec. Ten byl ale s mou sestrou u doktora ve Vizovicích, co� mu zachránilo �ivot,“ konstatovala �ena.

Vojáci pak d?m vyrabovali a zapálili a takto postupovali po?ád dál a dál sm?rem k Ploštin?. Paní Bo�en? se poda?ilo schovat v lese. Jejím p?íbuzným u� ale ne. „P?išla jsem o bratra, bratrance a strýce,“ posmutn?la HúšÅ¥ová.

N?kterým lidem se z ho?ících dom? poda?ilo utéct. Jedním z nich byl i strýc Stanislava Mach? Jan. „P?es ten hustý dým si jej asi nevšimli,“ vypráv?l p?tasedmdesátiletý obyvatel Vysokého Pole. Jeho bratr bohu�el takové št?stí nem?l. V dom? uho?el. „Byl v té chvíli se strýcem na poli, kde sázeli stromky. Vraceli se dom? na ob?d, kdy� je vojáci zatkli v lese. D?lal spojku partyzán?m,“ vysv?tlil. „Bylo to prost? n?co hrozného. Na to se jen tak zapomenout nedá,“ dodal ješt? Stanislav Mach?.

www.kingwatchltd.cn/big-bang-king-c-229_240/