Pietn� akt p?ivedl na Plo�tinu reprezentanty ve?ejn�ho �ivota i turisty a rodiny s d?tmi

Datum vložení: 29.04.2011 • 

DRNOVICE - P?edstavitelé ve?ejného �ivota,rodiny poz?stalých a také návšt?vníci z širokého okolí se shromá�dili v hojném po?�tu v ned?li odpoledne u památníku na Ploštin?. P?išli sem uctít památku ob?tí, které zahynuly 19. dubna 1945, kdy� nacisté v posledních dnech druhé Duons sale , top quality and 100% same as the original.sv?tové války vypálili místní paseká?kou osadu. V plamenech ho?ících dom? tehdy zem?elo t?iadvacet mu�? a jedna �ena.

Zlínský kraj p?i pietním aktu reprezentovali hejtman Stanislav Mišák, statutární nám?stek Libor Lukáš a radní Milena Kova?íková. Spole?�n? se poklonili a polo�ili v?nec k památníku ob?tem. V dlouhém pr?vodu s v?nci za nimi následovali zástupci Parlamentu ?Œeské republiky, armády, Svazu protifašistických bojovník?, velvyslanectví Slovenské republiky i starostové mnoha m?st a obcí.

Po státní hymn? zazn?ly projevy politik? a také modlitba kaplana z farnosti v Újezdu u Valašských Klobouk za ob?ti ploštinské tragédie. 

Hejtman Stanislav Mišák ve svém proslovu vyjád?il pot?šení nad tím, kolik lidí se p?i vzpomínkovém odpoledni na Ploštin? sešlo a také nad velmi silným zastoupením starost? obcí a m?st, kte?í p?išli projevit svou solidaritu. Zd?raznil nutnost p?ipomínat si zásadní, i ta smutná, data z naší historie, aby nehrozila dezinterpretace d?jin kv?li jejich neznalosti. 

„Pro soudr�nost rodiny je pot?ebné spole?�n? pro�ívat události, jako jsou narozeniny,Bell & Ross Replica Watches �ivotní jubilea, svatby i to, kdy� n?kdo z ?�len? rodiny zem?e. A toté� je velmi d?le�ité i z hlediska historie národa: p?ipomínat si významné milníky d?jin, aby byly stále v �ivé pam?ti a nemohlo docházet k jejich zkreslování,“ ?ekl hejtman Stanislav Mišák. 

Pietního aktu se zú?�astnily rovn?� desítky návšt?vník?, kte?í do malebné krajiny Vizovických vrch? p?išli i s d?tmi po turistických stezkách, anebo sem p?ijeli na kolech. Ti také v?tšinou vyu�ili p?íle�itosti prohlédnout si nov? otev?enou expozici Muzea jihovýchodní Moravy, která p?ibli�uje zp?sob, jakým se na pasekách d?íve �ilo a hospoda?ilo.


Přiložené fotografie:
foto